Kuo skiriasi šeima nuo šeimynos?

Šeima – tai giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai, o plačiąja prasme – ir seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai.

Dauguma valstybių savo aukščiausiuose dokumentuose (pvz., Konstitucijoje) deklaruoja remiančios šeimą kaip valstybės pagrindą ir garantuojančios jai globą, paramą bei reikiamą pagalbą.

Psichologiniu požiūriu šeima yra pagrindinė socialinė institucija, kurioje auga, bręsta ir ugdosi asmenybė.

Šeimyna – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įprastoje šeimos aplinkoje globojantis 6 ir daugiau vaikų, netekusių tėvų globos. Bendras vaikų skaičius šeimynoje kartu su savais vaikais – ne daugiau kaip 12 vaikų. Atskirais atvejais vaikų skaičius šeimynoje gali būti didesnis, esant neišskiriamiems broliams ir seserims, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas turi negalią.

Vaikų globa

Vaiko globa, auklėjimas ir priežiūra užtikrinama šeimos aplinkoje, kurioje jis galėtų augti, vystytis ir tobulėti, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatos ir išsivystymo būklę. Globojamas vaikas šeimynoje turi teisę turėti tinkamas buitines ir higienines sąlygas, gauti informaciją apie biologinius tėvus bei artimus giminaičius. Globojamas vaikas visiškai paruošiamas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Šeimynos veiklą prižiūri, kontroliuoja, teikia pagalbą vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba (VTAT).

O šeimynoje įkurdinami tokie vaikai, kuriems gali būti steigiama arba jau yra įsteigta laikinoji arba nuolatinė vaiko globa. Globoti vaiką, likusį be tėvų globos, pasiūlo VTAT arba šeimyna pati kreipiasi, prašydama leisti globoti vaiką. Šeimynos tėvai yra priskiriami socialinių darbuotojų kategorijai. Šeimyna turi savo nuostatus, antspaudą ir sąskaitą banke. Ji gali gauti finansavimą iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, kitų valstybinių institucijų ir nevyriausybinių bei užsienio organizacijų ar pavienių asmenų paramą, kuri apskaitoma pagal labdaros gavimo įstatymą.

Leave a Reply

Your email address will not be published.